Đánh lô dựa theo số đại diện với con vật

Đánh lô dựa theo số đại diện với con vật